Warunki umowy

INFORMACJA O SPOSOBIE SKŁADANIA REKLAMACJI

Zgodnie z paragrafem 10. ust. 3 Ustawy o ochronie konsumentów (Narodne Novine 41/14), ważnej w Republice Chorwacji, informujemy klientów o sposobie składania reklamacji związanej z jakością dokonanej przez nas usługi. Wszystkie reklamacje powinny zostać wysłane w sposób pisemny:

E-mail: navitas.travel@gmail.com
Faksem: 00385 51 276 177
Pocztą: Navitas Travel d.o.o., Stari Grad 23C, 51-414 Ičići, Chorwacja
W Ksiȩdze reklamacji w biurze firmy.

Regulamin – Ogólne Warunki Uczestnictwa

Navitas Travel Ltd. to biuro podróży w Chorwacji, które posiada wszystkie niezbędne kompetencje do organizacji doskonałych programów i idei w najlepszych cenach. Istotą naszej pracy jest posiadanie lokalnej wiedzy, współpraca tylko ze sprawdzonymi partnerami i obiektami o najwyższych standardach. Współpraca z najlepszymi partnerami pozwoliła nam rozwinąć zrozumienie tego, co nasi klienci szukają i spełnić ich pragnienia przy minimalnym wysiłku z ich strony. Organizacja programów motywacyjnych, wycieczek, programów dostosowanych do potrzeb Klienta, programów firmowych wycieczek, organizacja imprez, wesel i innych przedsięwzięć to główne zadania Navitas Travel.
1. Treść umowy o świadczenie imprezy turystycznej
Navitas Travel Ltd. jako organizator Państwa podróży gwarantuje realizację programu zgodnie z treścią opisaną w umowie o świadczenie imprezy turystycznej, którą on organizuje i którą Państwo otrzymali. Program imprezy turystycznej zostanie zrealizowany w całości, jak opisano w umowie z wyjątkiem przypadków wyjątkowych (wojna, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, problemy sanitarne, kataklizmy, interwencje władz lokalnych itp.)
2. Zgłoszenia i warunki płatności
Zgłoszenia na wycieczkę przyjmuje się w siedzibie biura podróży lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Biuro podróży w momencie zgłoszenia, o ile nie ustalono inaczej, otrzymuje zaliczkę od Klienta w wysokości 30% ceny opisanej w umowie o świadczenie imprezy turystycznej, a pozostałe 70% kwoty winna być wpłacona nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, z wyjątkiem przypadków, gdy dla pojedynczych wycieczek wyszczególniono specjalne warunki płatności lub gdy termin rozpoczęcia imprezy turystycznej jest krótszy niż 15 dni. Dla “rezerwacji na żądanie” zaliczka wpłacana jest zgodnie z cennikiem organizatora.
Organizator nie przyjmuje rezerwacji zgłoszenia na żądanie bez wpłaty zaliczki. Jeżeli Klient nie potwierdzi rezerwacji, która została wykonana na jego żądanie, organizator zatrzyma wpłaconą zaliczkę na pokrycie kosztów rezerwacji. W przypadku zapłaconej i potwierdzonej imprezy turystycznej, za każdą zmianę daty i osób biorących udział w imprezie turystycznej nalicza się opłata według cennika usług oraz Umowy. W przypadku programów, których organizatorem jest inne biuro podróży, chorwackie lub zagraniczne, ma zastosowanie „Regulamin i Ogólne Warunki Uczestnictwa” organizatora imprezy turystycznej.

3. Program i cena imprezy turystycznej
Program imprezy turystycznej, względnie cena imprezy turystycznej, zawiera wszystko to, co organizator imprezy turystycznej zawarł w programie imprezy turystycznej. Usługi dodatkowe nie są wliczone w cenę imprezy turystycznej, dlatego są płatne osobno. Usługi te muszą być zamówione w momencie składania zgłoszenia i dopłaca się ich wartość do ceny imprezy turystycznej. Za fakultatywne i dodatkowe usługi, które zamówi Klient w trakcie trwania imprezy turystycznej płaci pilotowi wycieczki lub przedstawicielowi organizatora imprezy turystycznej w walucie kraju, w którym usługa jest świadczona. Ceny imprezy turystycznej wyrażone są kunach, a obliczane się według cen usług w walucie referencyjnej po kursie sprzedaży komercyjnego banku organizatora imprezy turystycznej w danym dniu. W przypadku zmian kursów walut większych niż 2% biuro podróży zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w przypadku zmiany ceny zakwaterowania, wyżywienia, kosztów transportu i innych usług lub w przypadku zmian wartości walut, które są podstawą do obliczenia ceny. Za wzrost ceny do 10% nie jest konieczna zgoda kupującego (wzrost oblicza się na wszystkie składowe ceny). W przypadku wzrostu ceny większego niż 10% kupujący ma prawo do odstąpienia od udziału w imprezie turystycznej bez ponoszenia kosztów.
4. Kategoryzacja i opis usługi
Oferowane obiekty noclegowe, restauracje, środki transportu i inne opisane są wedle oficjalnej kategoryzacji w momencie tworzenia programu. Standard zakwaterowania, żywności, usług i innych pojedynczych miejsc i krajów są różne i nie mogą się porównywać. Informacje, które Klient otrzyma w punkcie sprzedaży nie dotyczą organizatora w większym stopniu niż informacje opisane w programie o świadczenie imprezy turystycznej.
5. Zmiany programu
Organizator imprezy turystycznej zastrzega sobie prawo do zmiany programu, jeśli zajdą wyjątkowe okoliczności, których nie można było przewidzieć, uniknąć lub usunąć (patrz punkt 1). Zmiana zakwaterowania może być zastąpiona tylko zakwaterowaniem w obiekcie o tej samej lub wyższej kategorii, na koszt organizatora.
6. Dokumenty podróży
Klient, który zgłasza się na udział w zagranicznej imprezie turystycznej musi posiadać ważny dokument tożsamości. Jeżeli podróż wymaga wizy przy wjeździe do danego kraju, organizator poinformuje Klienta o wymaganych dokumentach do uzyskania wizy. Klient niezbędne dokumenty zbiera i składa we właściwej ambasadzie. Organizator wydaje zaświadczenie (certyfikat) o dokonanej rezerwacji przez Klienta, którą dołącza się do innych dokumentów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uzyskanie i ważność wizy.
7. Odwołanie imprezy
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej w całości lub części jeżeli przed lub w trakcie trwania imprezy turystycznej wystąpią nieprzewidziane okoliczności, których nie można uniknąć lub wyeliminować, a gdyby zdarzyły się w czasie ogłaszania i sprzedaży programu, organizator miałby uzasadnione powody, aby nie ogłaszać i nie przyjmować zgłoszeń do udziału w imprezie turystycznej. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej z powodu zgłoszenia się zbyt malej ilości uczestników. Do każdego programu imprezy turystycznej organizator określa minimalną liczbę uczestników. Organizator jest zobowiązany do poinformowania wszystkich Klientów o odwołaniu imprezy turystycznej co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem się imprezy turystycznej i zwraca całkowity jej koszt.
8. Rezygnacja uczestnika z imprezy
Jeśli uczestnik rezygnuje lub przerywa podróż, musi złożyć pisemnie oświadczenie. Data pisemnej rezygnacji jest wykorzystywana do obliczania kosztów rezygnacji, które będą pobierane przez organizatora, według następującej skali: • w przypadku rezygnacji z imprezy do 60 dni przed jej rozpoczęciem organizator podróży nie pobiera kosztów rezygnacji • za rezygnację od 59 do 45 dni przed wyjazdem potrącane jest 20% ceny planowanej • w przypadku rezygnacji 44-30 dni przed wyjazdem potrącane jest 30% ceny planowanej • pomiędzy 29-20 dniem przed wyjazdem potrącane jest 50% ceny planowanej • pomiędzy 19-8 dniem przed wyjazdem potrącane jest 70% ceny planowanej • w terminie krótszym od 7 dni przed wyjazdem lub za “no-show” lub przerwanie podróży, który nastąpiło ze strony uczestnika, organizator potrąca 100% ceny imprezy turystycznej. W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej, której organizatorem jest inne, chorwackie lub zagraniczne biuro podróży, zastosowanie ma „Regulamin i Ogólne Warunki Uczestnictwa“ organizatora imprezy turystycznej. Gdy rzeczywiste koszty są wyższe niż w powyższej skali, organizator zastrzega sobie prawo potrącenia opłaty za faktycznie poniesione koszty. Podane koszty rezygnacji stosuje się nie tylko przy zmianie daty wyjazdu lub obiektu zakwaterowania, ale także na inne ważne zmiany.
9. Zobowiązania organizatora
Organizator imprezy turystycznej jest odpowiedzialny za jej przebieg, za świadczone usługi oraz wybór kontrahentów. Przy ich wyborze kieruje się dobrymi praktykami i dbałością o interes swoich Klientów. Organizator jest zobowiązany do wydania odpowiednich potwierdzeń za zapłaconą imprezę turystyczną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmian i niewykonania usług spowodowanych działaniem siły wyższej (pkt 1), oraz za opóźnienia środków transportu, za które organizator nie odpowiada w świetle obowiązujących przepisów i umów międzynarodowych. W tych przypadkach uczestnik pokrywa wszystkie dodatkowe koszty.
10. Obowiązki Klienta
Klient jest winien: • posiadać przy sobie ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy (dokumenty tożsamości). Koszt utraty lub kradzieży dokumentów osobistych ponosi uczestnik. Pilot lub przedstawiciel organizatora jest zobowiązany pomóc, ale pod warunkiem, że program będzie przeprowadzony bez przeszkód. • zaszczepić się i mieć potwierdzenie i dokumentację szczepień na podróż do kraju, dla którego jest to wymagane na podstawie przepisów “Światowej Organizacji Zdrowia”. W tym przypadku, Klient dołącza zaświadczenie lekarskie. Brak takich dokumentów i / lub nieprawidłowości w dokumentach tożsamości, które doprowadzą do wycofania się z podróży lub niemożności jej kontynuowania nie zobowiązują organizatora podróży i koszty rezygnacji są obliczane na podstawie punktu 8. • przestrzegać przepisy celne i dewizowe Republiki Chorwacji, jak również krajów tranzytowych i docelowych. • przestrzegać regulaminu obiektów, w których uczestnik jest zakwaterowany w trakcie podróży oraz współpracować z kontrahentami w dobrej wierze • przestrzegać zaleceń pilota lub przedstawiciela organizatora. • w momencie rozpoczęcia imprezy turystycznej przedłożyć pilotowi lub przedstawicielowi organizatora potwierdzenie o zapłacie za imprezę turystyczną (original voucher), niniejszy punkt stosuje się tylko do podróży zorganizowanej grupy. W przypadku niezastosowania się do niektórych z tych obowiązków, uczestnik jest odpowiedzialny za wyrządzone szkody wobec organizatora podróży.
11. Bagaż
Uczestnik ma prawo do bezpłatnego transportu do 20 kg bagażu na lotach czarterowych, jak również na regularnych liniach lotniczych. Dzieci poniżej 2. roku życia nie mają prawa do bezpłatnego przewozu bagażu. Bagaż jest transportowany na własne ryzyko uczestnika, dlatego zaleca się ubezpieczyć bagaż w firmie ubezpieczeniowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony lub zagubiony bagaż ani za kradzież bagażu lub kosztowności z hotelu (zaleca się wynajęcie sejfu). Zgłoszenie uszkodzonego lub zagubionego bagażu następuje u przewoźnika, w firmie lotniczej lub na recepcji obiektu zakwaterowania, w zależności gdzie uszkodzenie lub zagubienie miało miejsce.
12. Ubezpieczenie
Zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych (Dziennik Ustaw nr 8/96. – zwanej dalej Ustawą), pracownicy biura podróży, w którym dokonuje się opłat za udział w imprezie turystycznej zobowiązani są do zaoferowania uczestnikowi “pakiet” ubezpieczenia podróżnego, który składa się z ubezpieczenia kosztów leczenia w okresie pobytu za granicą, ubezpieczenia bagażu, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia rezygnacji z podróży, który jest oferowany do podróży za granicę, a także w Chorwacji. Poprzez zaakceptowanie umowy o udziale w imprezie turystycznej, w której skład wchodzą i te warunki podróży, uczestnik potwierdza, że był mu zaoferowany „pakiet“ ubezpieczenia podróżnego.
13. Przepisy zdrowotne
W niektórych programach wymienione są szczególne przepisy dotyczące podróży, które obejmują obowiązkowe szczepienie i zebranie odpowiednich dokumentów. Uczestnik jest zobowiązany do obowiązkowego szczepienia, jak również posiadania potwierdzenia i dokumentacji o tym.
14. Reklamacje
Jeśli usługi z programu są niekompletne lub niezadowalające, uczestnik może żądać odszkodowania, składając pisemną reklamację. Procedura składania reklamacji: • natychmiast, na miejscu, uczestnik reklamuje nieodpowiednią usługę u pilota lub przedstawiciela organizatora, jeśli go nie ma, to u usługodawcy. Jeśli Klient nie złoży reklamacji na powyższy sposób a skorzystał z usługi, zrzeka się prawa do odszkodowania. • Uczestnik jest zobowiązany do współpracy z pilotem lub przedstawicielem organizatora lub usługodawcą w dobrej wierze w celu zapobiegnięcia pojawienia się problemu. Jeżeli uczestnik na miejscu odmówi przyjęcia zaoferowanego rozwiązania, które odpowiada opłaconej usłudze, organizator nie będzie brał pod uwagę dodatkowych reklamacji ani nie będzie na nią odpowiadał. • Jeżeli przyczyna reklamacji nie może być usunięta, uczestnik z pilotem lub przedstawicielem organizatora lub usługodawcą spisują pisemne oświadczenie w dwóch egzemplarzach, które każdy z nich podpisuje. Uczestnik otrzyma jeden egzemplarz tego oświadczenia. • Nie później niż 8 dni po powrocie uczestnik składa pisemną reklamację w miejscu sprzedaży imprezy turystycznej oraz przedkłada pisemne oświadczenie, które podpisał przedstawiciel organizatora i ewentualne rachunki za dodatkowe koszty. • Organizator przyjmuje do rozpatrzenia tylko prawidłowo złożone reklamacje otrzymane w terminie do 8 dni. • Organizator jest zobowiązany do pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji w punkcie sprzedaży. Organizator może odroczyć termin w celu zebrania informacji i weryfikacji reklamacji u usługodawcy do maksymalnie jeszcze dodatkowych 14 dni. Organizator weźmie pod uwagę tylko te reklamacje, których przyczyny nie mogły być rozwiązane na miejscu.
15. Postanowienia końcowe
Wszystkie sprawy sporne wynikające z tytułu realizacji umowy strony będą próbowały rozstrzygnąć polubownie, a w razie braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd w Rijece.
16. Polisa ubezpieczeniowa
Navitas Travel Ltd. posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności oraz gwarancję ubezpieczeniową udzieloną przez firmę ubezpieczeniową Croatia Osiguranje nr. 078140021714 i 298140400037.